โรงเรียนโสมาภา 2

May 7, 2011 at 8:44 am | Posted in Uncategorized | Leave a comment
Tags:

โรงเรียนโสมาภา เปิดดำเนินการสอนในปีพุทธศักราช 2524 บนพื้นที่ 5 ไร่ ตั้งอยู่ริมถนนนวมินทร์  เลขที่ 50/141-142 หมู่ที่ 5  ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โทร.0-2734-8865 ,โทรสาร 0-2377-7232 บริหารงานโดยคณะครูที่มีประสบการณ์มายาวนาน ด้วยหลักการดำเนินงานที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายที่ยึดเอาประโยชน์ของนักเรียนและสังคมเป็นหลัก ให้นักเรียนเจริญเติบโตขึ้นอย่างมีคุณค่า มีความรู้พัฒนาทักษะตามความสนใจเฉพาะด้าน และสร้างอุปนิสัยที่ดีให้กับนักเรียน

  
โรงเรียนโสมาภา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภท “สามัญ” เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2553  มีจำนวนนักเรียน 1,350 คน  เป็นนักเรียนระดับปฐมวัย  จำนวน  330  คน   นักเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน1,020  คน  ผู้บริหาร ครูปฏิบัติการสอน และครูสนับสนุนการสอน 110 คน
     
โรงเรียนโสมาภาเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมในลักษณะชุมชนเมือง เป็นโรงเรียนที่ได้รับความไว้วางใจ จากผู้ปกครองในเขตบึงกุ่มและเขตใกล้เคียงในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การให้ความเอาใจใส่ต่อนักเรียนอย่างใกล้ชิด และเน้นการพัฒนานักเรียนตามความสามารถเฉพาะบุคคล โดยใช้ห้องประกอบการ ต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องศิลปะ ห้องดนตรีสากล ห้องนาฏศิลป์ ห้องจริยธรรม ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต ส่งเสริมความรู้ และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ ทันสมัย ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียนที่สะอาด และร่มรื่นเน้นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ปกครองและ ผู้มาติดต่อโดย ไม่เว้นวันหยุดราชการ นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความร่วมมือกับชุมชน โดยบริการด้านสถานที่ของโรงเรียน เพื่อใช้เป็นที่จัดประชุมสัมมนาต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนตามโอกาสอันควร
โรงเรียนโสมาภา 2

โรงเรียนโสมาภา 2

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: